Afhandeling luchtverkeer Schiphol 2014

In het gebruiksjaar 2014 heeft Luchtverkeersleiding Nederland het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de wettelijke vastgestelde normen van 10 van de 11 milieuregels afgehandeld.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) moet zich volgens de Wet luchtvaart aan elf milieuregels voor het route- en baangebruik houden en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) informeren over de naleving van deze regels. Zo kan de overheid toezicht houden op de geluidbelasting voor de omgeving Schiphol. In het gebruiksjaar 2014 heeft LVNL het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de wettelijk vastgelegde normen van 10 van de 11 milieuregels afgehandeld. Het gebruiksjaar 2014 loopt van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014

Afwijking milieuregel: naderingshoogte in de nacht

LVNL voldeed afgelopen gebruiksjaar niet aan de norm voor de regel voor naderende vliegtuigen in de nacht buiten de Schiphol Terminal Control Area (TMA), het gebied buiten een straal van 50 kilometer vanaf Schiphol. Naderende vliegtuigen die zich buiten de TMA bevinden moeten in de nacht een minimale hoogte hebben van circa 2100 meter. Van deze regel mag ten hoogste 0,05% van alle nachtnaderingen afwijken. In het gebruiksjaar 2014 is een afwijkingspercentage van 0,08% gerealiseerd. Het grootste aandeel in het totaal aantal afwijkingen heeft op 2 momenten plaatsgevonden:

• 9 afwijkingen in de nacht van 6 op 7 juni en;

• 4 afwijkingen in de nacht van 10 op 11 september.

In deze gevallen heeft de verkeersleiding de vluchten abusievelijk te snel naar een hoogte van 3000 voet geklaard, waardoor de TMA-grens te laag werd gepasseerd. Op beide momenten werd geland op de Zwanenburgbaan. Deze baan wordt in de nacht niet vaak gebruikt. Na constatering van deze afwijkingen heeft LVNL deze regel extra onder de aandacht gebracht van het operationeel personeel.

Verantwoording baan- & luchtruimgebruik

Voor het afhandelen van het luchtverkeer zijn negen wettelijke milieuregels voor het routegebruik van en naar Schiphol en twee regels voor het baangebruik vastgesteld. Deze regels gaan over het vliegen binnen luchtverkeerwegen en op minimale vlieghoogten, en over beperkingen van het gebruik van het banenstelsel. LVNL mag alleen van de regels voor het baan- en routegebruik afwijken als dat in het belang van de veiligheid nodig is.

Toegestane afwijkingen

Per regel is met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een norm vastgesteld voor een toegestaan percentage afwijkingen. Deze normen mogen gedurende een heel gebruiksjaar, van 1 november tot en met 31 oktober, niet worden overschreden. U kunt de jaarrapportage ‘Eindverantwoording naleving milieuregels 2014’ downloaden.

Naleving milieuregels 2014