Publicaties 2011

Een overzicht

RIASS: nieuw veiligheidsvangnet op Schiphol, hand-out

Jaarverslag 2010

Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zijn elf milieuregels opgenomen, waaraan LVNL is gehouden bij de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol. Negen regels hebben betrekking op het routegebruik en twee regels op het baangebruik. Voor elke regel is een norm vastgesteld voor het percentage afwijkingen dat per gebruiksjaar binnen de regel is toegestaan. Deze normen variëren van 0 tot 15% van het aantal vliegtuigbewegingen waarop de regel van toepassing is.

Het gebruiksjaar 2010, de periode van 1 november 2009 tot en met 31 oktober 2010, is het achtste gebruiksjaar waarover LVNL conform de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (verder: RMI) rapporteert aan de Inspectie.

Naleving milieuregels 2010