Ik ben het niet eens met de uitvliegroutes. Kan ik ervoor zorgen dat die aangepast worden?

Nee, de uitvliegroutes zoals we die nu kennen zijn vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De luchtverkeerwegen behorende bij de SID's zijn gepubliceerd in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Dit besluit is op 20 februari 2003 van kracht geworden, na een procedure van politieke besluitvorming, bestuurlijk overleg, inspraak en advisering. Bezwaar of beroep is dus niet meer mogelijk. 
De uitvliegroutes zijn tot stand gekomen in overleg tussen verschillende partijen, onder wie Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Amsterdam Airport Schiphol, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) en de overheid. Zij hebben bij het aanpassen van de routes rekening gehouden met inspraakreacties van omwonenden en gemeenten op het ontwerp Luchthavenverkeerbesluit Schiphol èn met vliegtechnische en verkeersleidingstechnische ontwikkelingen. Bij het vaststellen van de routes is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen vliegbaarheid, milieu (met name geluidhinder) en economische aspecten. Veiligheid was daarbij een harde randvoorwaarde.