Procedures

Binnen de wettelijke kaders zorgt Luchtverkeersleiding Nederland voor een veilige en efficiënte afhandeling van het luchtverkeer: op de luchthaven en in het luchtruim. De verkeerleiders doen dit volgens daarvoor opgestelde operationele procedures.

In de wet luchtvaart is vastgelegd hoeveel de maximale geluidbelasting mag zijn die in één jaar tijd, een gebruiksjaar, mag worden gemaakt. In de wet wordt dit het Totaal Volume Geluid (TVG) genoemd. Ook stelt de wet de verdeling van de geluidbelasting over de omgeving van Schiphol vast. Het gaat hier om het gebied met de hoogste geluidbelasting. Deze verdeling vindt plaats aan de hand van de handhavingspunten. Verder bepaalt de wet de "openingstijden" van de banen.

Voor iedere denkbare situatie geldt een procedure, waaraan de verkeersleiders zijn gehouden. Deze procedures zijn ontworpen door experts van Luchtverkeersleiding Nederland. Alle procedures zijn en worden getoetst aan internationale regels en aanbevelingen. Zo zijn er regels en aanbevelingen van de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart ICAO en de Europese overheidsorganisatie voor luchtverkeersleiding EUROCONTROL. De procedures staan niet op zich zelf. Samen met de apparatuur waarmee de verkeersleiders werken vormen ze de eenheid: Mens, Machine, Procedure. Deze drie-eenheid levert de dienstverlening op die aan hoge eisen van veiligheid voldoet en daaraan getoetst kan worden. Het banenstelsel van vijf lange en één kortere baan, het aantal convergerende banen, de uitgebreide milieuregels en het aantal van ruim 100 vliegtuigen per uur dat in de piekuren moet worden afgehandeld, maakt Schiphol voor verkeersleiders en voor vliegers tot een complexe luchthaven. De procedures voor het gebruik van Schiphol en het omringende luchtruim zijn dan ook veelomvattend. Zo zijn er procedures voor iedere baancombinatie, voor iedere weerssituatie, zijn er naderings- en vertrekprocedures en zijn er procedures voor voorvallen en incidenten. In de Aeronautical Information Publication, de gids voor gebruikers van het Nederlandse burgerluchtruim en de Nederlandse luchthavens, staan alle regels voor het gebruik van Schiphol en het omringende luchtruim.

Deze procedures dienen in de eerste plaats de veiligheid. Door te werken met vastgestelde procedures wordt de veiligheid gewaarborgd. Ook de milieuregelgeving die geldt voor het gebruik van Schiphol is in de procedures verwerkt. Tijdens de opleiding van verkeersleiders vormen deze procedures de basis van de training.