Publicatie informatie voorvallen

LVNL publiceert ieder kwartaal een overzicht van de aanmerkelijke voorvallen in de operatie. De organisatie publiceert nu ook de resultaten van een aantal voorvallenonderzoeken conform vastgestelde criteria en randvoorwaarden.

LVNL wil de omgeving meer inzicht geven in de veiligheidssituatie op de burgerluchthavens door de onderzoeksresultaten in feitelijke beschrijvingen te publiceren, zodat duidelijk wordt welke voorvallen hebben plaats gevonden die potentieel ernstig van aard waren en op welk wijze de veiligheid bij de luchtverkeersleiding wordt gemanaged. Na een jaar evalueert LVNL deze beleidswijziging in haar communicatie en past dit beleid mogelijk aan op basis van de ervaringen tijdens het eerste jaar.

Publicatiecriteria

De voorvallen die LVNL publiek bekend maakt, zijn gerelateerd aan de uitvoeringstaak van LVNL, ofwel voorvallen die gebeuren onder verantwoordelijkheid van de luchtverkeersleiding (dus geen technische of operationele zaken van vliegtuigen en/of de luchthavens). Het voorval moet tevens gemeld zijn bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verlies van afstand, een zogeheten separatieonderschrijding;
  • (Al dan niet afgebroken) start vanaf een niet in gebruik zijnde of een bezette baan, of vanaf een niet door de verkeersleiding toegewezen baan;
  • Landing of een poging tot landing op een niet in gebruik zijnde of een bezette baan, of op een niet door de verkeersleiding toegewezen baan;
  • Runway incursion met daadwerkelijk of potentieel botsingsgevaar.


Hoe werkt het in de praktijk

De publicatie kent vier stappen en deze zijn hieronder weergegeven:

  1. Melding van een voorval: zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vijf werkdagen op www.lvnl.nl. Voorafgaand aan publicatie moet LVNL de volgende acties hebben ondernomen: LVNL moet formeel alle instanties hebben ingelicht (waaronder de OVV); de criteria voor publicatie hebben getoetst (zoals inschatting van de ernst van het voorval); de betrokken organisaties en personen hebben geïnformeerd; en LVNL moet voor alles zeker stellen dat de data die worden gepubliceerd ook correct zijn.
  2. Situatiebeschrijving: zodra de specifieke onderzoeksvraag door LVNL inzichtelijk is gemaakt, zullen de basisfeiten van het voorval worden gepubliceerd.
  3. Samenvatting: als het onderzoek volledig is afgerond, publiceert LVNL een feitelijke beschrijving van het voorval en de relevante bevindingen.
  4. Opvolging: eventueel kan daaraan een opvolging door LVNL worden toegevoegd, bijvoorbeeld bij wijzigingen in systemen of procedures of extra communicatie naar het operationele personeel.


Welke informatie mag wettelijk niet worden gepubliceerd

In de Wet luchtvaart is vastgelegd dat informatie over voorvallen in de luchtvaart vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt. Om die reden kan LVNL alleen geanonimiseerde informatie publiceren die recht doet aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent dat LVNL geen gegevens mag publiceren van bedrijven en/of personen die betrokken zijn geweest bij het voorval. LVNL mag ook geen bedrijfsnamen of vluchtnummers publiceren. De zogeheten bron data moet LVNL ook vertrouwelijk behandelen, waardoor bijvoorbeeld de opnames van radiotelefonie (R/T) met daarop de gesprekken tussen luchtverkeersleiding en piloten niet opnieuw mogen worden uitgezonden of gebruikt voor andere communicatiedoeleinden.

In het geval dat er een luchtvaartongeval (met materiële schade, gewonden en/of slachtoffers) plaatsvindt, is publicatie slechts voorbehouden aan de OVV. LVNL mag over dergelijke voorvallen géén informatie publiceren.

Wanneer een voorval wordt gemeld aan OVV wordt zo snel mogelijk - maar in ieder geval binnen vijf werkdagen - een melding op de website van LVNL geplaatst. Aan dit bericht wordt een dossier gekoppeld, waarin tussentijds updates worden geplaats als er relevante bevindingen voortkomen uit het onderzoek.