Veiligheid in 2016

Ook in 2016 is gewerkt aan een verdere verbetering van de luchtvaartveiligheid.

LVNL rapporteert in haar jaarverslagen over veiligheid. De jaarverslagen staan op deze website op de pagina's Publicatie​.

Programma’s ter verbetering van de veiligheid in 2016

Als gevolg van interne risicoanalyses en/of veiligheidsaanbevelingen wordt uitvoering gegeven aan diverse projecten om de veiligheid verder te verbeteren. In 2016 waren de belangrijkste daarvan:

  • Ontwikkeling van een gezamenlijke roadmap voor Amsterdam Airport Schiphol voor het verbeteren van de grondafhandelingscapaciteit om de groeiende verkeersvolumes op Schiphol het hoofd te bieden. Zonder een uitbreiding van de grondcapaciteit komt bij verdere groei van het luchtverkeer mogelijk de veiligheid in het gedrang;

  • Voorbereiding introductie van ‘digitale strippen’ in de verkeerstoren om een veiligere afhandeling mogelijk te maken. Een ‘proof-of-concept’ is in 2016 gereed gekomen. Digitale strippen zullen zorgen voor meer rust in de toren en bieden meer mogelijkheden om elektronische veiligheidsvangnetten te introduceren;

  • Implementatie van een fall-back air-ground en ground-ground voice communicatiesysteem;

  • Ontwikkeling van een digitaal briefingsysteem. Dit maakt het mogelijk om nog beter te borgen dat verkeersleiders, bij aanvang van hun operationele dienst, van alle nodige operationele mededelingen op de hoogte zijn;

  • Duidelijkheid in Veiligheid, een programma dat is gestart in 2011 en afgerond in 2016 en dat zich richtte op het nauwer laten aansluiten van operationele procedures aan de operationele praktijk en de regelgeving. Onderdeel van het programma waren modules als  'Veiligheidsbewustzijn' en 'Just Culture'.

Rapporten Onderzoeksraad Voor Veiligheid

Op 13 april 2016 verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Startklaring tijdens baaninspectie vogelwacht: 12 januari 2014’. Het rapport bevatte geen aanbevelingen.

Veiligheidsstudies

Conform de Europese regelgeving moet voor elke verandering aan het luchtverkeersleidingssysteem een veiligheidsstudie worden uitgevoerd. Enkele belangrijke of opmerkelijke onderwerpen in 2016 waren:

Er zijn veiligheidsbeoordelingen uitgevoerd van acht onderwerpen: gebruik Aalsmeerbaan bij onderhoud Buitenveldertbaan, experiment Remote Tower operations Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport, aanpassing procedure baankruisingen door sleepverkeer op Schiphol, verhoging weerslimieten voor gebruik afhankelijke banen Schiphol, verhoging capaciteit vijfde inboundpiek Schiphol, aanpassing Rotterdam Approach overdrachtsprocedu-res, gewijzigde procedure parallel naderen Zwanenburgbaan (36C) en Aalsmeerbaan (36R) en introductie derde ground controller Schiphol. Alle beoordelingen leidden, eventueel na het nemen van extra mitigerende maatregelen, tot goedkeuring voor het in gebruik nemen van de wijziging.

In het verslagjaar zijn nog twee andere studies afgerond. Zij hadden betrekking op de veiligheidsconsequenties van de Giro d’Italia etappes in Nederland en van de militaire oefening Frisian Flag.