Taken

Luchtverkeersleiding is de kernactiviteit van Luchtverkeersleiding Nederland. In de Wet luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd.

Daaronder vallen onder meer het vernieuwen en beheren van technische systemen, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties. Kortom, LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim en alles wat daarbij komt kijken. We doen dat sinds 1923 en sinds 1993 als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).

Als ZBO verlenen wij luchtverkeersleiding op aanwijzing van de minister van Infrastructuur en Milieu. We leggen verantwoording af aan de staatssecretaris over de prestaties en het beleid. Daarnaast werken we onder andere nauw samen met het Ministerie van Defensie, beheerder van het militaire luchtruim.

LVNL is voor civiele luchtverkeersaangelegenheden de schakel tussen de overheid en alle overige partijen die bij luchtverkeersleiding betrokken zijn. Met alle betrokkenen proberen we de luchtverkeersleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Met een evenwicht tussen veiligheid, efficiëntie en milieu. En met alle aandacht voor kwaliteit.

Het Kwaliteits- en Veiligheidsmanagementsysteem van LVNL voldoet aan de ISO 9001-norm.

Wettelijke taken

Volgens de Wet luchtvaart is LVNL verantwoordelijk voor:

  • Het verlenen van luchtverkeersdiensten binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam.
  • Het verlenen van communicatie-, navigatie- en plaatsbepalingsdiensten.
  • Het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en kaarten.
  • Het verzorgen of doen verzorgen van opleidingen ten behoeve van luchtverkeersbeveiliging.
  • Het adviseren van de minister van Infrastructuur en Milieu alsmede de minister van Defensie betreffende aangelegenheden op het gebied van de luchtverkeersbeveiliging.
  • Het verrichten van andere bij of krachtens de Wet luchtvaart opgedragen taken. 

LVNL kan de aan haar opgedragen taken in beginsel door derden laten verrichten. Ook kan LVNL deze werkzaamheden voor anderen uitvoeren, eventueel ook buiten Nederland.

Milieutaak

In het Luchthavenverkeerbesluit, een algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet luchtvaart, zijn regels voor route- en baangebruik vastgelegd waaraan LVNL dient te voldoen. In hetzelfde besluit is ook de verantwoordelijkheid om de grenswaarden voor geluid, externe veiligheid en lokale luchtverontreiniging na te leven vastgelegd. Het luchtverkeer afhandelen binnen deze grenswaarden is een gezamenlijke zorgplicht van LVNL, de luchtvaartmaatschappijen en de exploitant van de luchthaven Schiphol.