Privacyverklaring Operationele Helpdesk

De Operationele Helpdesk is onderdeel van Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL). De door jou verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door:

LVNL
Postbus 75200
1117 ZT Schiphol

LVNL is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking en verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen wij?

Als een bijzondere vlucht of een bijzondere activiteit wordt uitgevoerd in het Nederlandse luchtruim vereist dit overleg tussen de aanvrager van een vlucht of activiteit en de betrokken luchtverkeersleidingsdienst om onduidelijke situaties te voorkomen tijdens de vluchtuitvoering of activiteit. Daarom worden vooraf de intenties doorgenomen en afspraken gemaakt. De OHD zorgt er voor dat deze afspraken bekend zijn bij de betrokken luchtverkeersleidingsdienst en indien nodig worden opgenomen in een NOTAM.

Voor bijzonder vluchten gebruiken wij formulieren, waarbij we naast operationele informatie de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • naam aanvrager en of gezagvoerder
  • telefoonnummer aanvrager/gezagvoerder
  • e-mailadres aanvrager/gezagvoerder

Voor bijzondere activiteiten vragen wij een schriftelijk en goed gemotiveerd verzoek waarbij de volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • naam aanvrager
  • adres aanvrager
  • telefoonnummer aanvrager
  • e-mailadres aanvrager

Voor welke doeleinden verwerkt LVNL je persoonsgegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door LVNL verwerkt om je aanvraag te registreren en in behandeling te nemen en om concrete afspraken met je te maken over de uit te voeren bijzondere vluchten of bijzondere activiteit. Daarnaast worden je gegevens verwerkt om partijen die daar belang bij hebben te informeren  over je luchtvaartactiviteiten. LVNL doet dit op basis van de wettelijke taak van het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en luchtvaartkaarten zoals beschreven in artikel 5.23 Wet luchtvaart.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden op basis van de Selectielijst voor de archiefbescheiden van LVNL 5 jaar bewaard.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Je gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. Je persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de betreffende units van de luchtverkeersleidingsdiensten en organisaties (zoals b.v. Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, BAS.) waarvoor dit van belang is.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Daarom hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door LVNL en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: [email protected].

Bij een schriftelijk verzoek om je rechten uit te oefenen vragen we een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Dit is ter bescherming van je privacy.

LVNL wil je er graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 31 mei 2018. Zie ook de algemene privacyverklaring van LVNL.